ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Новосілківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Києво-Святошинської районної державної адміністрації

Київської області

2018

ЗМІСТ

№ розділу/ пункту Назва розділу/пункту

І. Загальні положення

ІІ. Рівні освіти

ІІІ. Режим роботи

ІV. Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття освіти

V. Загальний обсяг навчального навантаження

VI. Очікувані результати навчання здобувачів освіти

VII. Оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти

VIII. Навчання за наскрізними лініями

IX. Форми та методи організації освітнього процесу

X. Освітні галузі та навчальні програми

XI. Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти

XII. Пояснювальна записка до навчального плану

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Освітня програма Новосілківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області (далі – Освітня програма Закладу) розроблена відповідно закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», крім того:

1-ші класи

- Постанови Кабінету Міністрів України №87 від 21.02.2018 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» для 1-х класів;

- наказу МОН України №268 від 21.03.2018
«Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти», розробленої під керівництвом О. Я. Савченко;

- Типової освітньої програми початкової школи науково-педагогічного проекту «Інтелект України» (цикл І (1-2 класи), рекомендованої листом Міністерства освіти і науки України від 25.05.2018 №1/9-344 «Про завершення експертизи освітніх програм».

2-4-і класи

- Постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» для 2-4-х класів;

- наказу МОН України№407 від 20.04.2018«Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня»;

- наказу Міністерства освіти і науки України від 02.11.2016 року № 1319 «Про типові навчальні плани для загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України».

5-9-і класи

- Постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011№ 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» (для 5-9-х класів);

- наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня»;

- наказу Міністерства освіти і науки України від 02.11.2016 року № 1319 «Про типові навчальні плани для загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України».

10-11-і класи

- Постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» для 10 класу;

- Постанови Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 р. №24 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» для 11 класу;

- наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04. 2018 № 408 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» (10 клас);

- наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04. 2018 № 406 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» (11 клас).

Освітня програма Закладу визначає:

- рівні освіти;

- режим роботи;

- вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття освіти;

- загальний обсяг навчального навантаження, розподіл на тиждень,

орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів,

факультативів, курсів за вибором тощо, зокрема їх інтеграції, а також

логічної послідовності їх вивчення;

- очікувані результати навчання здобувачів освіти;

- оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти;

- навчання за наскрізними лініями;

- форми та методи організації освітнього процесу;

- освітні галузі та навчальні програми;

- опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

Освітню програму Закладу побудовано із урахуванням таких принципів:

- дитиноцентрованості і природовідповідності;

- узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання;

- науковості, доступності і практичної спрямованості змісту;

- наступності і перспективності навчання;

- взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей;

- логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних компетентностей;

- можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси;

- творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання;

- адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних можливостей, потреб та інтересів здобувачів освіти.

Освітня програма Закладу та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою, оприлюднюються на веб-сайті Закладу.

ІІ. РІВНІ ОСВІТИ

Початкова освіта – це перший рівень повної загальної середньої освіти, який відповідає першому рівню Національної рамки кваліфікацій.

Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток самостійності, творчості, допитливості, що забезпечують її готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві, продовження навчання в основній школі.

Початкова освіта передбачає поділ на два цикли: 1–2 класи і 3–4 класи, що враховують вікові особливості розвитку та потреб дітей і дають можливість забезпечити подолання розбіжностей у їхніх досягненнях, зумовлених готовністю до здобуття освіти.

Базова середня освіта окреслює підходи до планування й організації Закладом єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти.

Профільна середня освіта окреслює підходи до планування й організації Закладом єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти.

ІІІ. РЕЖИМ РОБОТИ

Заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем,в одну зміну. Вихідні дні - субота і неділя.

Відповідно до Закону України «Про освіту»тривалість уроку

в 1 класах становить 35 хвилин,

в 2-4 – 40 хвилин,

в 5-11 – 45 хвилин.

Тривалість перерв – 15 хвилин.

Навчальні заняття в школі розпочинаються о 8 год. 30 хв. і закінчуються о 15 год 05 хв.

Для учнів 1-2 класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, працюють 8 груп продовженого дня. Група продовженого дня розпочинає роботу 0 13 год.05 хв. до 19год.05 хв.( згідно графіка).

Індивідуальні заняття, факультативи, курси за вибором, гуртки працюють з перервою після навчальних занять (згідно графіка, затвердженого директором школи).

ІV. ВИМОГИ ДО ОСІБ, ЯКІ МОЖУТЬ РОЗПОЧИНАТИ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ

Початкова освіта здобувається відповідно до Закону України «Про освіту», як правило, з шести років. Діти, яким на 1 вересня поточного навчального року не виповнилося шести років, можуть розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, якщо їм виповниться шість років до 1 грудня поточного року.

Базова середня освіта здобувається, як правило, після здобуття початкової освіти. Діти, які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

Профільна середня освіта здобувається, як правило, після здобуття базової середньої освіти. Діти, які здобули базову середню освіту та успішно склали державну підсумкову атестацію на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття профільної середньої освіти цього ж навчального року. Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття профільної середньої освіти за інших умов.

V. ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти складає 3500 годин/навчальний рік , а саме:

для 1-х класів 805 годин/навчальний рік,

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах закладу загальної середньої освіти Іступеня (1 класи) (Додаток 1-2).

для 2-х класів – 875 годин/навчальний рік,

для 3-х класів – 910 годин/навчальний рік,

для 4-х класів – 910 годин/навчальний рік.

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах закладу загальної середньої освіти Іступеня (2-4 класи) (Додаток 3-4).

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-9-х класів складає 5845 годин/навчальний рік:

для 5-го класу – 1050 годин/навчальний рік,

для 6-го класу – 1155 годин/навчальний рік,

для 7-го класу – 1172,5 годин/навчальний рік,

для 8-го класу – 1207,5 годин/навчальний рік,

для 9-го класу – 1260 годин/навчальний рік.

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах закладу загальної середньої освіти ІІступеня (5-9 класи) (Додаток 5-7).

Загальний обсяг навчального навантаження здобувачів профільної середньої освіти для 10-х класів складає 1330годин/навчальний рік.

При складанні освітньої програми для 10 класу обрано профіль навчання філологічний, враховуючи освітні потреби учнів, кадрове забезпечення та матеріально-технічну базу закладу.

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані закладу загальної середньої освіти ІІІступеня (10 клас) (Додаток 8).

Загальний обсяг навчального навантаження здобувачів профільної середньої освіти для 11-х класів складає 1330 годин/навчальний рік.

При складанні освітньої програми для 11 класу обрано профіль навчання універсальний, враховуючи освітні потреби учнів, кадрове забезпечення та матеріально-технічну базу закладу.

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані закладу загальної середньої освіти ІІІступеня (11 клас) (Додаток 9).

VI. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Зміст Освітньої програми Закладу має потенціал для формування у здобувачів таких ключових компетентностей:

№ з/п Ключові ком- петентності Компоненти
І ступінь ІІ-ІІІ ступінь
1 Спілкування державною мовою Вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникати невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас. Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань. Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем
2 Спілкування іноземними мовами Здатність спілкуватися іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, володівання навичками міжкультурного спілкування Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб.
3 Математична компетентність Виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях. Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів. Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації
4 Основні компетентності у природничих науках і технологіях Формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями. Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій, усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях. Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу
5 Інформаційно-цифрова компетентність Опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень. Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач. Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів
6 Уміння вчитися впродовж життя Опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість. Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності. Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії
7 Ініціативність і підприємливість Ініціювання змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання. Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших. Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)
8 Соціальна і громадянська компетентності Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані. Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією. Навчальні ресурси: завдання соціального змісту
9 Культурна компетентність Залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо). Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства. Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах мистецтва
10 Екологічна грамотність і здорове життя Усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання. Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природних ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо. Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

Спільними для всіх ключових компетентностей є такі вміння: уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв'язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.

Враховуючи інтегрований характер компетентності, у процесі реалізації Освітньої програми Закладу використовуються внутрішньопредметні і міжпредметні зв’язки, які сприяють цілісності результатів освіти та переносу умінь у нові ситуації.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість.

VII. ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Навчальні досягнення здобувачів у 1-2 класах підлягають вербальному, формувальному оцінюванню, у 3-4 – формувальному та підсумковому (бальному) оцінюванню.

Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 19 серпня 2016 р. №1009.

Здобувачі початкової освіти проходять державну підсумкову атестацію, яка здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладу.

Критерії базової та повної загальної середньої освіти реалізуються в нормах чотирьох рівнів досягнень: початковий, середній, достатній, високий, затверджені наказом Міністерства освіти і науки від 13 квітня 2011 р. № 329, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 р. за № 566/19304.

Перший рівень – початковий. Відповідь учня фрагментарна, характеризується початковими уявленнями про предмет вивчення.

Другий рівень – середній. Учень відтворює основний навчальний матеріал, виконує завдання за зразком, володіє елементарними вміннями навчальної діяльності.

Третій рівень – достатній. Учень знає істотні ознаки понять, явищ, зв'язки між ними, вміє пояснити основні закономірності, а також самостійно застосовує знання в стандартних ситуаціях, володіє розумовими операціями (аналізом, абстрагуванням, узагальненням тощо), вміє робити висновки, виправляти допущені помилки. Відповідь учня правильна, логічна, обґрунтована, хоча у ній бракує власних суджень.

Четвертий рівень – високий. Знання учня є глибокими, міцними, системними; учень вміє застосовувати їх для виконання творчих завдань, його навчальна діяльність позначена вмінням самостійно оцінювати різноманітні ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати особисту позицію.

Кожний наступний рівень вимог вбирає в себе вимоги до попереднього, а також додає нові.

VIII. НАВЧАННЯ ЗА НАСКРІЗНИМИ ЛІНІЯМИ

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:

організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального і фізичного середовища навчання;

окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактовки, приклади і методи навчання, реалізуються надпредметні, міжкласові та загальношкільні проекти. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна і залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;

предмети за вибором;

роботу в проектах;

позакласну навчальну роботу і роботу гуртків.

Наскрізна лінія Коротка характеристика
І ступінь ІІ-ІІІ ступінь
Екологічна безпека й сталий розвиток Формування в учнів соціальної активності, відповідальності й екологічної свідомості, у результаті яких вони дбайливо й відповідально ставитимуться до довкілля. Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь. Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі.
Громадянська відповідальність Формування відповідальності та готовності до співпраці через колективну діяльність (робота в групах, парах, проектах тощо) . Сприятиме формуванню відповідального члена суспільства, що розуміє принципи і механізми його функціонування. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учениць готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок. Наскрізна лінія націлює на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя відіграє важливу роль у формуванні толерантного ставлення до однокласниць незалежно від рівня навчальних досягнень.
Здоров'я і безпека Формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки Становлення учнів як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище. Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Формує валеологічні знання учениць про власне здоров’я та здоров’я оточуючих, навички здорового способу життя та безпечної поведінки, виховує бережливе ставлення до власного здоров’я.
Підприємливість і фінансова грамотність Формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях Наскрізна лінія націлена на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо). Ця наскрізна лінія пов'язана з розв'язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості створювати умови для самостійного виведення нового знання, перевірці його на практиці і встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів діяльності. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

IX. ФОРМИ ТА МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

- формування компетентностей;

- розвитку компетентностей;

- перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей;

- корекції основних компетентностей;

- комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо.

Методи навчання – дослідницькі, інформаційні, мистецькі проекти, сюжетно-рольові ігри, інсценізації, моделювання, ситуаційні вправи, екскурсії, дитяче волонтерство тощо.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

X. ОСВІТНІ ГАЛУЗІ ТА НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ

1. Перелік освітніх галузей та навчальних програм Закладу

І ступінь

Перелік освітніх галузей для 1-х класів, які працюватимуть за НУШ-1

Мовно-літературна освітня галузь (українська мова і літературне читання)реалізуються через навчальні предмети «Українська мова» (7 год/тижд.,). Іншомовна освіта як органічна складова мовно-літературної освітньої галузі представлена навчальним предметом «Іноземна мова» (2год/тижд.). Математична реалізуються через навчальний предмет «Математика». Природнича, громадянська й історична, соціальна, здоровязбережувальна, технологічна галузі реалізуються через навчальний предмет «Я досліджую світ» 4 год/тиж. Мистецька освітня галузь представлена навчальним предметом «Мистецтво». Фізкультурна галузь реалізується через навчальний предмет «Фізична культура» 2 год/тиж та варіативний модуль «Хореографія» 1 год/тиж.

Перелік освітніх програм і їх завдань для 1-х класів, які працюватимуть за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»

Мета і завдання мовно-літературної освітньої галузі (українська мова талітература) реалізуються через навчальні предмети «Українська мова» (6 год/тижд., ) і «Я пізнаю світ» (1 год/тижд.).

Іншомовна освіта як органічна складова мовно-літературної освітньої галузі представлена навчальним предметом «Іноземна мова» (3год/тижд.).

Математична реалізуються через через однойменний окремий предмет «Математика» 3 год/тиж і «Я пізнаю світ» (1 год/тижд.).

Природнича, громадянська й історична, соціальна і здоровязбережувальна, технологічна галузі реалізуються через навчальний предмет «Я пізнаю світ» 4 год/тиж.

Мета і завдання мистецької освітньої галузі реалізуються через навчальні предмети «Мистецтво» (1 год/тижд.) і «Я пізнаю світ» 1 год/тиж.; фізкультурної — через навчальний предмет «Фізична культура» (1год/тижд.) та варіативний модуль «Хореографія» (1 год/тиж) і «Я пізнаю світ» (1 год/тижд.).

Перелік освітніх програм і їх завдань для 2-4-х класів, які працюватимуть за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»

Освітня галузь «Мови і літератури» реалізується через окремі предмети «Українська мова (мова і читання)», «Іноземна мова» (англійська мова).

Освітня галузь «Математика» через однойменний окремий предмет «Математика».

Освітня галузь «Природознавство, Суспільствознавство» реалізується навчальним предметом «Людина і світ» та предметом «Навчаємося разом».

Освітня галузь «Здоров'я і фізична культура» реалізується окремими предметами «Основи здоров'я» та «Фізична культура».

Освітня галузь «Технології» реалізується через окремі предмети «Трудове навчання» та «Інформатика».

Освітня галузь «Мистецтво» реалізується інтегрованим курсом «Мистецтво».

Перелік освітніх галузей для 2-4-х класів

Освітня галузь «Мови і літератури» через окремі предмети «Українська мова (мова і читання)», «Іноземна мова» англійська мова.

Освітні галузі «Математика», «Природознавство» реалізуються через однойменні окремі предмети, відповідно, - «Математика», «Природознавство».

Освітня галузь «Суспільствознавство» реалізується предметом «Я у світі» у 3-4-х класах.

Освітня галузь «Здоров'я і фізична культура» реалізується окремими предметами «Основи здоров'я» та «Фізична культура».

Освітня галузь «Технології» реалізується через окремі предмети «Трудове навчання» та «Інформатика».

Освітня галузь «Мистецтво» реалізується через окремі предмети «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво».

Перелік навчальних програм Закладу

І ступінь, 2-4 класи

Затверджені наказом Міністерства освіти і науки України

від 29.05.2015 № 584

№ п/п Назва навчальної програми
1. Українська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
2. Інформатика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2–4 класів
3. Літературне читання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2–4 класи
4. Математика. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
5. Музичне мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
6. Образотворче мистецтво. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
7. Основи здоров'я. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
8. Природознавство. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
9. Трудове навчання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
10. Фізична культура. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1–4 класи
11. Я у світі. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 3–4 класи
12. Іноземні мови. Навчальні програми для 1–4 класів загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл

2. Перелік освітніх галузей і навчальних програм Закладу

ІІ ступінь

Перелік освітніх галузей

Освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

- Мови і літератури

- Суспільствознавство

- Мистецтво

- Математика

- Природознавство

- Технології

- Здоров’я і фізична культура

Освітня галузь мови і літератури у навчальних планах реалізується через окремі предмети «Українська мова», «Українська література», «Іноземна мова (англійська)», «Мова корінного народу, національної меншини (російська мова, польська мова)», «Зарубіжна література».

В межах галузі «Суспільствознавство» у 5-му класі вивчається курс «Історія України (Вступ до історії)», у 6-му класі – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України». Освітня галузь «Мистецтво» реалізується через окремі курси: «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво» в 5-7 класах та «Мистецтво» у 8-9 класах.

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

Перелік навчальних програм Закладу

ІІ ступінь

(затверджені наказами Міністерства освіти і науки України

від 07.06.2017 № 804 та від 23.10.2017 № 1407)

Інваріантна складова

№ п/п Назва навчальної програми
1. Українська мова
2. Українська література
3. Біологія
4. Всесвітня історія
5. Географія
6. Зарубіжна література
7. Інформатика
8. Історія України
9. Математика
10. Мистецтво
11. Основи здоров’я
12. Природознавство
13. Трудове навчання
14. Фізика
15. Фізична культура
16. Хімія
17. Іноземні мови

3. Перелік навчальних програм Закладу ІІІ ступеня для 10 класу

чинні з 1 вересня 2018 року

(затверджені наказами МОН від 23.10.2017 № 1407 та від 24.11.2017 № 1539)

№ п/п Назва навчальної програми Рівень вивчення
1. Українська мова Профільний рівень
2. Астрономія (авторський колектив під керівництвом Яцківа Я. Я.) Рівень стандарту
3. Біологія і екологія Рівень стандарту
4. Всесвітня історія Рівень стандарту
5. Географія Рівень стандарту
6. Громадянська освіта (інтегрований курс) Рівень стандарту
7. Зарубіжна література Рівень стандарту
8. Захист Вітчизни Рівень стандарту
9. Інформатика Рівень стандарту
10. Історія України Рівень стандарту
11. Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) Рівень стандарту
12. Мистецтво Рівень стандарту
13. Технології Рівень стандарту
14. Українська література Профільний рівень
15. Фізика і астрономія (авторський колектив під керівництвом Ляшенка О. І.) Рівень стандарту
16. Фізична культура Рівень стандарту
17. Хімія Рівень стандарту
18. Іноземні мови Рівень стандарту

Перелік навчальних програм Закладу ІІІступеня для 11 класу

(затверджені наказом МОН України від 14.07.2016 №826)

№ п/п Назва навчальної програми Рівень вивчення
1. Українська мова рівень стандарту академічний рівень
2 Астрономія рівень стандарту, академічний рівень
3 Біологія рівень стандарту академічний рівень
4 Всесвітня історія рівень стандарту, академічний рівень
5 Географія рівень стандарту, академічний рівень
6 Екологія рівень стандарту, академічний рівень
7 Економіка рівень стандарту, академічний рівень
8 Зарубіжна література рівень стандарту академічний рівень
9 Захист Вітчизни рівень стандарту
10 Інформатика рівень стандарту академічний рівень
11 Історія України рівень стандарту академічний рівень
12 Креслення профільний рівень
13 Людина і світ рівень стандарту, академічний рівень
14 Математика рівень стандарту академічний рівень
15 Правознавство рівень стандарту, академічний рівень
16 Технології рівень стандарту, академічний рівень
17 Українська література рівень стандарту, академічний рівень
18 Фізика рівень стандарту
19 Фізична культура рівень стандарту, академічний рівень
20 Хімія рівень стандарту академічний рівень
21 Художня культура рівень стандарту академічний рівень
22 Іноземна мова рівень стандарту
23 Англійська мова академічний рівень

XI. ОПИС ТА ІНСТРУМЕНТИ СИСТЕМИ

ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Система внутрішнього забезпечення якості освіти Закладу реалізується відповідно до Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у Новосілківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, розробленого відповідно до вимог Закону України «Про освіту», затвердженого наказом директора Закладу від 31.08.2018 №195.

Внутрішня система забезпечення якості в закладі включає:

- стратегію та процедури забезпечення якості освіти;

- систему та механізми забезпечення академічної доброчесності (положення Закладу про академічну доброчесність, затверджене наказом директора від 31.08.2018 №195;

- оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;

- оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників;

- оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників Закладу;

- забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління Закладом;

- створення в Закладі інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

- інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або документами Закладу.

XII. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКАДО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ

на 2018/2019 навчальний рік

1. Загальні засади

Мова навчання – українська.

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2018/2019 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - День знань - і закінчується не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр - з 03 вересня до 28 грудня,

ІІ семестр - з 14 січня до 24 травня.

Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули:

осінні з 29 жовтня до 04 листопада,

зимові з 29 грудня до 13 січня,

весняні з 25 березня до 31 березня.

Навчальний план зорієнтований на роботу Закладу за 5-денним навчальним тижнем.

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань Закладу. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів «Фізична культура» та «Основи здоров'я», а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів. Змістове наповнення предмета «Фізична культура» вчитель формує самостійно з варіативних модулів відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази Закладу. Через варіативний модуль фізичної культури у початковій школі реалізовується хореографія.

2. Початкова освіта

Навчальний план для 1 класу Закладу розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №87, на основі Освітньої програми Новосілківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, схваленої рішенням педагогічної ради (протокол № 10 від 30.08.2018) та затвердженої наказом директора Закладу від 31.08.2018 №195.

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховано санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 1 класі – 35 хвилин.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Навчальний план Закладу І ступеня (1 клас) включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову.

Навчальний план для 1а, 1б, 1в класів складено відповідно освітньої програми початкової школи науково-педагогічного проекту «Інтелект України» цикл І (1-2 класи).

У зв’язку зі спрямованістю науково-педагогічного проекту «Інтелект України» (1а, 1б, 1в класи) на реалізацію основних положень STEM-освіти, інтеграції української освіти в європейський і світовий освітній простір годину варіативної складової виділено на мовно-літературну освітню галузь (іноземна мова – 1 год). Додаток 1.

Навчальний план для 1г, 1д класів складено відповідно Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти (1-2 класи), розробленої під керівництвом О.Я. Савченко та затвердженою наказом МОН України від 21.03.2018 № 268 додатка 1, передбачено години варіативної складової на індивідуальні та групові заняття (1 год). Додаток 2.

Навчальний план для 2 – 4 класів Закладу розроблений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», Освітньої програми Новосілківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, схваленої рішенням педагогічної ради (протокол №10 від30.08.2018) та затвердженої наказом директора Закладу від 31.08.2018 №195.

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 2-4 класах – 40хвилин.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Навчальний план для 2а, 2б, 3а, 3б, 4а, 4б класів розроблений відповідно додатка 2 до наказу МОН України від 02.11.2016 №1319 типового навчального плану з українською мовою навчання за науково-педагогічним проектом «Інтелект України». Додаток 3.

Навчальний план для 2в, 2г, 3в, 4в, 4г класів складено на основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407 (таблиця 1).

Навчальний план включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на збільшення кількості годин на вивчення предмету «Українська мова», інваріантної складової (1 год.) та на індивідуальні і групові заняття (1 год). Додаток 4.

Розподіл годин на вивчення теми навчальної програми предмету «Українська мова» здійснюється вчителем самостійно. Розподіл годин фіксується у календарному плані, який погоджується директором Закладу. Вчитель зазначає проведені уроки у частині класного журналу, відведеного для предмета.

Предмети «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво» викладаються як окремі курси.

Освітня програма базової середньої освіти окреслює організацію закладом єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти і складена відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405)з навчанням українською мовою і вивченням мови національної меншини.

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальний план основної школи передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Він охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні та варіативну складову.

3. Базова освіта

Навчальний план для 5-9 класів Закладу розроблений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», Освітньої програми Новосілківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, схваленої рішенням педагогічної ради (протокол №10 від 30.08.2018) та затвердженої наказом директора Закладу від 31.08.2018 №195.

Для 5а, 6а, 6б, 7а, 8а класів навчальний план розроблений відповідно таблиці 3 до наказу МОН України від 02.11.2016 №1319 типового навчального плану з українською мовою навчання за науково-педагогічним проектом «Інтелект України». Додаток 5.

Години варіативної складової розподілено на вивчення курсів за вибором:

- польської мови у 5а, 6а, 6б класах (2 години);

- російської мови у 7а, 8а класах (1 година);

- еврики у 7а, 8а класах (1 година).

Навчальний план для 5б, 5в, 6в, 6г, 7-9 класів складений складений на основі Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 405 (таблиця 12)з навчанням українською мовою і вивченням мови національної меншини.

Як мова національної меншини у 5б, 5в, 6в, 6г, вивчається предмет «Польська мова», у 7б, 8б, 9а, 9б класах – російська мова.

Варіативна складова навчального плану визначена з урахуванням особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів та використовується на підсилення предметів інваріантної складової, запровадження факультативів, курсів за вибором, що розширюють світоглядне спрямування.

Години варіативної складової розподілено:

- на підсилення інваріантної складової з української мови у 5б, 5в, 6в, 6г класах 0,5 год; у 7б, 8б, 9а, 9б класах 1 год;

з математики у 5б, 5в, 6в, 6г, 7-9 класах 1 год.

- Курси за вибором:

«Розв’язуємо текстові задачі» у 5б, 5в, 6в, 6г класах 1 год.

- Факультативи:

«Аптека природи» у 6в, 6г класах 1 год.

«Волейбол» у 7б, 8б класах 1 год.

«Основи топографічних знань» у 8б класі 0,5 год.

4. Профільна середня освіта

Навчальний план для 10 класу Закладу розроблений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» на основіТипової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (таблиця 2), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408, Освітньої програми Новосілківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, схваленої рішенням педагогічної ради (протокол №10 від 30.08.2018) та затвердженої наказом директора Закладу від 31.08.2018 №195.

Навчальний план для 10 класу містить загальний обсяг навчального навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів і спеціальних курсів, а також передбачає години на факультативи, індивідуальні заняття.

Вивчаються базові предмети: «Зарубіжна література», «Іноземна мова», «Історія України», «Всесвітня історія», «Громадянська освіта», «Математика», «Фізична культура» і «Захист Вітчизни». Передбачено вивчення окремих природничих дисциплін: «Фізика і астрономія», «Біологія і екологія», «Хімія», «Географія». Включені вибірково-обов’язкові предмети «Інформатика» і «Мистецтво», що вивчаються на рівні стандарту.

Зміст філологічного профілю навчання реалізується системою окремих предметів: «Українська мова», «Українська література». Кількість годин для вивчення профільних предметів збільшено за рахунок варіативної складової навчального плану з урахуванням освітніх потреб учнів та з метою формування ключових компетентностей учнів засобами усіх предметів.

Години варіативної складової розподілено:

- на підсилення інваріантної складової з англійської мови 1 год; з математики 2 год.

- Курс за вибором:

«Фінансова грамотність» 1 год.

Навчальний план для 11 класу Закладу розроблений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» на основіТипової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (таблиця 2), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 406, Освітньої програми Новосілківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, схваленої рішенням педагогічної ради (протокол №10 від 30.08.2018) та затвердженої наказом директора Закладу від 31.08.2018 №195.

Для учнів 11 класу використано навчальний план універсального профілю для шкіл з українською мовою навчання, складений відповідно до академічного рівня змісту освіти. Цей варіант навчального плану є універсальним; навчальний час рівномірно розподілений між окремими предметами. Основними напрямами диференціації навчання є розширення вивчення окремих предметів, доповнення інваріантної складової навчальних планів додатковими предметами та курсами за вибором учнів, факультативами; запровадження індивідуальної форми навчання.

Години варіативної складової розподілено:

- на підсилення інваріантної складової з української мови 1 год; з математики 1 год.

- Факультативів:

«Історія Голокосту» 1 год;

«Юний географ краєзнавець» 1 год;

«Розвязуємо задачі з хімії» 1 год.

Гранична наповнюваність класів та поділ на групи при вивченні окремих предметів інваріантної складової навчального плану здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) комплектуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкілінтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах».

Додаток №1

до освітньої програми І ступеня

Навчальний план початкової школи
з українською мовою навчання за науково- педагогічним проектом «Інтелект України»

на 2018/2019 навчальний рік

Назва освітньої галузі Назва навчального предмета Кількість годин на тиждень
1-А 1-Б 1-В
Мовно-літературна (українська мова) Українська мова 6 6 6
Математична Математика 3 3 3
Мовно-літературна (література) Я пізнаю світ* 8 8 8
Математична
Природнича
Соціальна і здоров’я-збережувальна
Громадянська та історична
Технологічна
Фізкультурна
Мистецька
Іншомовна освіта Іноземна мова (англійська) 2+1 2+1 2+1
Інформатична
Мистецька Мистецтво 1 1 1
Фізкультурна Фізична культура 2 2 2
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження учня 20 20 20
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 1 1 1
Загальна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) 23 23 23

Директор школи І. О. Ліщук

Додаток № 2

до освітньої програми школи І ступеня

Навчальний план для початкової школи

з навчанням українською мовою

на 2018/2019 навчальний рік

(відповідно НУШ-1 додатка 1 до наказу МОН України від 21.03.2018 №268)

Назва освітньої галузі (предмета) Класи Кількість годин на тиждень
1-Г 1-Д
Інваріантний складник
Мовно-літературна (українська мова і літературне читання) 7 2 7 2
Іншомовна (іноземна мова)
Математична (математика) 4 4
Природнича, громадянська й історична, cоціальна, здоров’язбережувальна, технологічна галузі («Я досліджую світ») 4 4
Інформатична (інформатика)
Мистецька (мистецтво) 2 2
Фізкультурна (фізкультура)* 3 3
Варіативний складник
Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 1 1
Індивідуальні та групові заняття 1 1
Загальнорічна кількість навчальних годин 20+3 20+3
Гранично допустиме тижневе навантаження учня 20 20
Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи) 23 23

Директор школи І. О. Ліщук

Додаток №3

до освітньої програми І ступеня

Навчальний план початкової школи
з українською мовою навчання за науково- педагогічним проектом «Інтелект України»

на 2018/2019 навчальний рік

(відповідно додатка 2 до наказу МОН України від 02.11.2016 №1319)

Освітні галузі Навчальні предмети Кількість годин на тиждень у класах
2-А «Інтелект України» 2-Б «Інтелект України» 3-А «Інтелект України» 3-Б «Інтелект України» 4-А «Інтелект України» 4-Б «Інтелект України»
Мови і літератури (мовний і літературний компоненти) Українська мова 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Читання 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Іноземна мова (англійська) 3 3 3 3 4 4
Математика Математика 4 4 4 4 4 4
Еврика 1 1 1 1 1 1
Природознавство, Суспільствознавство Людина і світ 2 2 3 3 2,5 2,5
Навчаємося разом 2 2 2 2 1,5 1,5
Мистецтво Мистецтво 1 1 1 1 1 1
Технології Трудове навчання 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Інформатика 1 1 1 1 1 1
Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Фізична культура 3 3 3 3 3 3
Разом 22+3 22+3 23+3 23+3 23+3 23+3
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 22 22 23 23 23 23
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класу на групи) 25 25 26 26 26 26

Директор школи І. О. Ліщук

Додаток 4

до освітньої програми

школи І ступеня (2-4 класи)

Навчальний план

початкової школи з українською мовою навчання

на 2018/2019 навчальний рік

(відповідно таблиці 1 до наказу МОН України від 20.04.2018 №407)

Освітні галузі Предмети Кількість годин на тиждень у класах
2-В 2-Г 3-В 4-В 4-Г
Мови і літератури (мовний і літературний компоненти) Українська мова 7+1 7+1 7+1 7+1 7+1
Іноземна мова (англійська) 2 2 2 2 2
Математика Математика 4 4 4 4 4
Природознавство Природознавство 2 2 2 2 2
Суспільствознавство Я у світі - - 1 1 1
Мистецтво Музичне мистецтво 1 1 1 1 1
Образотворче мистецтво 1 1 1 1 1
Технології Трудове навчання 1 1 1 1 1
Інформатика 1 1 1 1 1
Здоров'я і фізична культура Основи здоров'я 1 1 1 1 1
Фізична культура** 3 3 3 3 3
Усього 20+3+1 20+3+1 21+3+1 21+3+1 21+3+1
Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять 2 2 2 2 2
Індивідуальні та групові заняття 1 1 1 1 1
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 22 22 22 23 23
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 25 25 26 26 26

Директор школи І. О. Ліщук

Додаток №5

до освітньої програми ІІ ступеня

Навчальний план
з українською мовою навчання за науково- педагогічним проектом «Інтелект України»

на 2018/2019 навчальний рік

(відповідно таблиці 3 до наказу МОН України від 02.11.2016 №1319)

Освітнігалузі Навчальніпредмети Кількість годин на тиждень у класах
5-А «Інтелект України» 6-А «Інтелект України» 6-Б «Інтелект України» 7-А «Інтелект України» 8-А «Інтелект України
Мови і літератури Українська мова 4/3 3/4 3/4 3/2 2
Українська література 2 2 2 2 2
Іноземна мова (англійська мова) 5 5 5 5 5
Зарубіжна література 2 2 2 2 2
Суспільствознавство Історія України 1 1 1 1 2/1
Всесвітня історія - 1 1 1 1
Основи правознавства - - - -
Навчаємося разом 2 2 2
Основи самоменеджменту - - - 1 1
Мистецтво Мистецтво 1 1 1 1 1
Математика Математика 4 4 4
Алгебра - 2 2
Геометрія - 2 2
Природознавство Природознавство. Моя планета Земля. 2
Природознавство. Твої фізичні відкриття. 1 1 1
Біологія - 2 2 2 2
Географія - 2 2 2 2
Фізика - - - 2 2
Хімія - - - 2 2
Технології Трудове навчання Технічна творчість 1 1 1 1 1
Інформатика 1 1 1 1 2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 0/1 1/0 1/0 0/1 0/1
Фізична культура 3 3 3 3 3
Разом 26+3 29+3 29+3 30+3 31+3
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 2 2 2 2 2
Курси за вибором:
Польська мова 2 2 2
Російська мова 1 1
Еврика 1 1
Граничнодопустименавчальненавантаження 28 31 31 32 33
Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу класів на групи) 31 34 34 35 36

Директор школи І. О. Ліщук

Додаток №6

до освітньої програми ІІ ступеня

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

з навчанням українською мовою і вивченням мови національної меншини

на 2018-2019 навчальний рік

(відповідно таблиці 12 до наказу МОН України від 20.04.2018 №405)

Освітні галузі Навчальніпредмети Кількість годин на тиждень у класах
5-Б 5-В 6-В 6-Г
Мови і літератури Українська мова 4/3+0/1 4/3+0/1 4/3+0/1 4/3+0/1
Українська література 2 2 2 2
Іноземна мова (англійська мова) 3 3 2 2
Мова національної меншини (польська мова) 2 2 2 2
Зарубіжна література 2 2 2 2
Суспільствознавство Історія України 1 1 1 1
Всесвітня історія - - 1 1
Основи правознавства - - - -
Мистецтво* Музичне мистецтво 1 1 1 1
Образотворче мистецтво 1 1 1 1
Мистецтво - - - -
Математика Математика 4+1 4+1 4+1 4+1
Алгебра - - - -
Геометрія - - - -
Природознавство Природознавство 2 2 - -
Біологія - - 2 2
Географія - - 2 2
Фізика - - - -
Хімія - - - -
Технології Трудове навчання 2 2 2 2
Інформатика 1 1 1 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 1
Фізична культура 3 3 3 3
Разом 25,5+3+1,5 25,5+3+1,5 27,5+3+1,5 27,5+3+1,5
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 2,5 2,5 3,5 3,5
Курси за вибором: 1 1 2 2
Розв’язуємо текстові задачі 1 1 1 1
Факультативи 1 1
Аптека природи 1 1
Граничнодопустименавчальненавантаження 28 28 31 31
Всього (без урахування поділу класів на групи) 28+3 28+3 31+3 31+3

Директор школи І. О. Ліщук

Додаток №7

до освітньої програми ІІ ступеня

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

з українською мовою навчання і вивченням мови національної меншини

на 2018-2019 навчальний рік

(відповідно таблиці 12 до наказу МОН України від 20.04.2018 №405)

Освітні галузі Навчальніпредмети Кількість годин на тиждень у класах
7-Б 8-Б 9-А 9-Б
Мови і літератури Українська мова 3/2+1 2+1 2+1 2+1
Українська література 2 2 2 2
Іноземна мова (англійська мова) 2 2 2 2
Мова національної меншини (російська мова) 2 2 2 2
Зарубіжна література 2 2 2 2
Суспільствознавство Історія України 1 2/1 1/2 1/2
Всесвітня історія 1 1 1 1
Основи правознавства - - 1 1
Мистецтво* Музичне мистецтво 1 -
Образотворче мистецтво 1 -
Мистецтво - 1 1 1
Математика Математика - -
Алгебра 2+1 2+1 2+1 2+1
Геометрія 2 2 2 2
Природознавство Природознавство - -
Біологія 2 2 2 2
Географія 2 2 2/1 2/1
Фізика 2 2 3 3
Хімія 1/2 2 2 2
Технології Трудове навчання 1 1 1 1
Інформатика 1 2 2 2
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1 1 1 1
Фізична культура 3 3 3 3
Разом 29+3+2 29,5+3+2 31+3+2 31+3+2
Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації 3 3,5 2 2
Факультативи 1 1,5
Волейбол 1 1
Основитопографічнихзнань 0,5
Граничнодопустименавчальненавантаження 32 33 33 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 32+3 33+3 33+3 33+3

Директор школи І. О. Ліщук

Додаток №8

до освітньої програми ІІІ ступеня

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

з українською мовою навчання

( філологічний профіль – українська мова)

на 2018-2019 навчальний рік

(відповідно таблиці 2 до наказу МОН України від 20.04.2018 №408)

Предмети Кількість годин на тиждень у класах
10
Базові предмети1 27
Українська мова 4
Українська література 4
Зарубіжна література 1
Іноземна мова2 2+1
Історія України 2/1
Всесвітня історія 1
Громадянська освіта 2
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3+2
Біологія і екологія 2
Географія 2/1
Фізика і астрономія 3
Хімія 1/2
Фізична культура4 3
Захист Вітчизни 1/2
Вибірково-обов’язкові предмети
Інформатика 2
Мистецтво 1
Додаткові години 1 на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття 4
Курс за вибором
Фінансова грамотність 1
Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 38

Директор школи І. О. Ліщук

Додаток №9

до освітньої програми ІІІ ступеня

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

з українською мовою навчання

( універсальний профіль)

на 2018-2019 навчальний рік

(відповідно таблиці 2 до наказу МОН України від 20.04.2018 №406)

Предмети Кількість годин на тиждень у 11 класі
Українська мова 2+1
Українська література 2
Іноземна мова 4/3
Зарубіжна література 2
Історія України 1/2
Всесвітня історія 1
Громадянська освіта: економіка 1
людина і світ 0/1
Художня культура 1/0
Алгебра 3+1
Геометрія 2
Астрономія 0/1
Біологія 2/1
Фізика 3
Хімія 2
Екологія 0/1
Технології 1
Інформатика 2
Фізична культура* 2
Захист Вітчизни 2/1
Разом 33
Додатковий час на поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів 5
Факультативи:
Історія Голкосту 1
Юний географ краєзнавець 1
Розв’язуємо задачі з хімії 1
Гранично допустиме навантаження на учня 33
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 38

Директор школи І. О. Ліщук

Кiлькiсть переглядiв: 151

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.