КОМПЛЕКСНО-ЦІЛЬОВА ПРОГАМА РОЗВИТКУ

НОВОСІЛКІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НА 2010-2020 РОКИ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Вступ

Комплексно-цільова програма розвитку Новосілківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів розроблена з метою визначення шляхів розвитку навчального закладу на 2010-2020 роки, підготовки молоді до життя в інноваційному суспільстві. А тому навчальний заклад має сформувати в особистості сучасну систему цінностей, орієнтація на які дасть змогу випускникові максимально самореалізуватися, активно діяти, приймати конструктивні рішення, бути конкурентноспроможним у різних сферах життєдіяльності.

Головна мета програми:

· стратегія розвитку школи на 2010-2020 роки;

· життєздатна система неперервного навчання і виховання учнів у навчальному закладі;

· соціокультурний та інтелектуальний розвиток особистості.

Програма спрямована на виконання:

· Указів Президента України: "Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини", "Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді", "Про Стратегію розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року", "Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року"

· Законів України: «Про освіту», «Про загальну середню освіту»

· Постанов Кабінету Міністрів України

· Наказів Міністерства освіти і науки України

· Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів та Статуту школи

· інших нормативно-законодавчих документів щодо розвитку освітньої галузі, забезпечення прав громадян України на освіту

Пріоритетні напрями розвитку освітньої системи навчального закладу:

· cтворення належних умов для всебічного розвитку і саморозвитку особистості, індивідуалізації та диференціації навчання, переходу на особистісно зорієнтовані педагогічні технології;

· гуманізація і гуманітаризація освіти;

· комплексна реалізація оздоровчої функції шкільної освіти через упровадження здоров'язбережувальних технологій у навчально-виховний процес;

· забезпечення допрофільної підготовки учнів 7-9-х класів та профілізації старшої школи ;

· посилення практично-діяльнісної і творчої складових у змісті всіх освітніх галузей;

· подальше впровадження комп'ютерної техніки, інноваційних освітніх технологій в управлінську діяльність;

· створення умов для розвитку педагогічної творчості та ініціативи, підвищення загальнодидактичного, науково-методичного та фахового рівня педагогічних працівників через модернізацію внутрішньошкільної методичної роботи, самоосвіту та залучення вчителів до експериментальної, дослідницької діяльності.

Завдання щодо виконання комплексно-цільової програми:

· реалізація сучасної освітньої політики в навчально-виховному процесі закладу через забезпечення стабільного функціонування та розвитку закладу освіти, створення належних умов для постійного духовного самовдосконалення особистості, соціального захисту учнів;

· створення стратегії управління закладом освіти шляхом поетапного переходу на стратегічно-цільове;

· розвиток самостійності та творчої активності кожного педагога, попередження конфліктних ситуацій, запровадження ділового, творчого стилю управління як умови успішного рішення проблем сучасного навчального закладу;

· активізація державно-громадського управління школою через розширення повноважень громадських органів самоврядування;

· організація на діагностичній основі системи науково-методичної роботи з кадрами шляхом подальшого впровадження в практику роботи вчителів новітніх досягнень психолого-педагогічної науки;

· створення сприятливих умов для отримання учнями якісної освіти та розвитку їхніх здібностей, обдаровань через особистісно-зорієнтований підхід до навчання, відкриття профільних класів, залучення дітей до творчої, пошукової, дослідницької та наукової роботи;

· педагогізація соціального середовища, пропаганда педагогічних знань серед батьків шляхом підвищенням рівня психолого-педагогічної обізнаності батьків, їх педагогічної культури.

Місія

Новосілківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Максимальна реалізація якостей особистості, забезпечення її розвитку та соціальної адаптації через впровадження дослідно-експериментальної роботи «Проектування особистісно-розвивального змісту навчально-виховного процесу загальноосвітнього закладу».

Концепція школи

Задоволення освітніх потреб громадян шляхом упровадження інноваційних освітніх технологій через психолого-педагогічне проектування особистісного розвитку учня.

Завдання школи:

· сприяння всебічному розвиткові учнів, створення умов для самореалізації дитини через застосування набутих знань у житті, засвоєння загальнолюдських і національних цінностей, створення власної світоглядної позиції, формування життєвого ідеалу;

· забезпечення наступності та неперервності навчально-виховного процесу через врахування закономірностей психічного та фізичного розвитку дитини в перехідні періоди;

· сприяння розвиткові особистісних, комунікативних, інформаційних, технічних, технологічних та інших компетентностей, духовної культури вихованців через засвоєння ними знань та умінь, створення умов для розвитку та самореалізації учнів, задоволення запитів та потреб школяра, розвиток потреби здобувати знання протягом усього життя.

· збереження і зміцнення морального, психічного й фізичного здоров'я учнів, формування культури здорового способу життя через постійну пропаганду здоров’я, залучення батьків та громадськості до утвердження здоров’язбережувальних принципів;

· формування соціальної та громадянської позиції школярів, високого рівня культури мислення, соціальних норм, самостійності, власної гідності, готовності до трудової діяльності, професійного самовизначення, відповідальності за свої дії і вчинки шляхом реалізації особистісних цінностей учнів, їх власних прав, свобод і обов’язків, здатності до соціальної взаємодії.

Основні принципи діяльності школи:

· принцип гуманізації;

· принцип пріоритетності загальнолюдських духовних цінностей;

· принцип інтеграції;

· принцип системності;

· принцип оптимізації;

· принцип перспективності;

· принцип науковості;

· принцип доступності;

· принцип демократизму.

ІІ. АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛИ

Новосілківську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів збудовано в 1985 році ( вул.Нова 1, с.Новосілки, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., 03027 E-mail-nova.school@mail.ru Тел. ( факс )526-22-20, 526-22-80, 526-22-81).

Справжнім сподвижником і здібним організатором був її перший директор В.М.Мельник. Саме він згуртував учительський колектив, який складався із досвідчених педагогів - професіоналів і молодих учителів-ентузіастів.

Розвиток учнівського самоврядування, творча співпраця школи, сім´ї й громадськості, впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес, науково-дослідницька робота учнів у тісній співпраці з науковими установами дали свій результат: учні школи стали призерами й переможцями районних й обласних олімпіад.

Вдосконалення системи управління школою, створення атмосфери співпраці між адміністрацією, вчителями й учнями реалізувались адміністрацією школи, яку очолювали А.О.Коваленко, В.В.Ліщук, Н.Ю.Сімоник, Л.І.Книга, О.С.Лук´янчук.

Завдяки їхній педагогічній майстерності, енергії, ініціативі, вимогливості школа сформувалась як сучасний освітній заклад району.

За сприяння регіонального благодійного фонду «Майбутнє» почала виходити шкільна газета «Літера», яка багатьох випускників школи вивела на шлях журналістики.

З метою виконання районної програми розвитку Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю у вересні 2004 року Новосілківська загальноосвітня школа визнана базовим навчальним закладом Києво-Святошинського району.

З травня 2005 року колектив очолила І.О.Ліщук, учитель вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист, лауреат обласного конкурсу «Учитель року – 1998».

У листопаді 2009 року експертною комісією Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів (протокол №5 від 27.11.2009р.) порушено клопотання перед Міністерством освіти і науки України про надання Новосілківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів статусу експериментального навчального закладу Всеукраїнського рівня з теми «Проектування особистісно-розвивального змісту навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу» під науковим керівництвом Валерія Олександровича Киричука, доцента кафедри психології управління університету менеджменту освіти НАПН України, завідувача відділу проектування розвитку обдарованості ІОД НАПН України, кандидата педагогічних наук.

І нині учні школи є активними учасниками, призерами і переможцями олімпіад та конкурсів районного, обласного і всеукраїнського рівнів. Гордістю закладу є команда юних географів «5 +», яка тримає першість серед престижних шкіл, ліцеїв та гімназій України.

Танцювальні колективи «Азарт» і «Віночок» активно виступають із концертними програмами та виборюють призові місця на районних та обласних змаганнях.

Учні школи мають можливість відвідувати спортивні секції з волейболу, баскетболу та футболу.

На базі навчального закладу діти та дорослі мають можливість отримати теоретичну підготовку з вивчення автосправи.

Новосілківська школа співпрацює з педколективами Бориспільської ЗОШ І-ІІІ ступенів №7, Стрілківської школи-інтернату Львівської області, Луганської спеціалізованої школи №5, Луцької гімназії №4, школи №286

м. Києва.

2.1. Педагогічний колектив

Школа повністю укомплектована педагогічними кадрами.

У колективі працює 46 учителів (із них 6 сумісників, 9 пенсіонерів).

· 24 мають вищу кваліфікаційну категорію (63%);

· 2 - І кваліфікаційну категорію (5%);

· 3 - ІІ кваліфікаційну категорію (8%);

· 9 – спеціаліст (24%);

· 14 - педагогічне звання «Старший учитель» (37%);

· 4 - педагогічне звання «Вчитель-методист» (11%);

· 4 - нагороджені знаком «Відмінник освіти України» (11%).

Усі вчителі своєчасно проходять курсову перепідготовку на базі КОІПОПКта атестацію ( раз на 5 років).

У школі сформований стабільний висококваліфікований педагогічний колектив, який володіє сучасними педагогічними технологіями і здатний розв'язувати завдання, які стоять перед сучасною школою.

2.2. Показники якості навчального процесу

2.2.1.Кількість учнів, які навчались у школі:

у 2007-2008 н.р. – 360

у 2008-2009 н.р. – 374

у 2009-2010 н.р. – 376

2.2.2.Кількість випускників 11-х класів:

у 2007-2008 н.р. – 35

у 2008-2009 н.р. – 34

у 2009-2010 н.р. – 31

2.2.3.Кількість випускників 9-х класів:

у 2007-2008 н.р. – 43

у 2008-2009 н.р. – 20

у 2009-2010 н.р. – 47

2.2.4.Кількість випускників 11-х класів, нагороджених золотими медалями «За високі досягнення у навчанні»:

у 2007-2008 н.р. – 6

у 2008-2009 н.р. – 0

у 2009-2010 н.р. – 4

2.2.5.Кількість випускників 11-х класів, нагороджених срібними медалями «За досягнення у навчанні»:

у 2007-2008 н.р. – 3

у 2008-2009 н.р. – 4

у 2009-2010 н.р. – 1

2.2.6.Кількість випускників 9-х класів, які отримали свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою:

у 2007-2008 н.р. – 3

у 2008-2009 н.р. – 0

у 2009-2010 н.р. – 0

2.2.7.Кількість випускників11-х класів, які отримали похвальну грамоту «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»:

у 2007-2008 н.р. – 36

у 2008-2009 н.р. – 11

у 2009-2010 н.р. – 9

2.2.8.Кількість учнів, які отримали похвальний лист «За високі досягнення у навчанні»:

у 2007-2008 н.р. – 10

у 2008-2009 н.р. – 26

у 2009-2010 н.р. – 13

2.2.9.Кількість учнів, які здобули високий і достатній рівень навчальних досягнень:

у 2007-2008 н.р. – 94 %

у 2008-2009 н.р. – 85 %

у 2009-2010 н.р. – 72 %

2.2.10.Результати ЗНО:

з української мови і літератури:

7,4% учнів школи отримали 195,5-199,5б.

11% учнів школи отримали 190,5-195 б.

3,7% учнів школи отримали 183,5-190 б.

3,7% учнів школи отримали 173-183 б.

14,8% учнів школи отримали 162-172 б.

40,7% учнів школи отримали 150,5-161,5 б.

з історії України:

31,3% учнів школи отримали 150,5-161,5 б.

з математики:

30,8% учнів школи отримали 173-183 б.

33,3% учнів школи отримали 150,5-161,5 б.

з фізики:

30,8% учнів школи отримали 150,5-161,5 б.

з географії:

6,3% учнів школи отримали 195,5-199,5 б.

6,3% учнів школи отримали 190,5-195 б

12,5% учнів школи отримали 183,5-190 б.

12,5% учнів школи отримали 150,5-161,5 б.

з англійської мови:

6,7% учнів школи отримали 190,5-195 б.

13,3% учнів школи отримали 183,5-190 б.

13,3% учнів школи отримали 173-183 б.

6,7% учнів школи отримали 162-172 б.

13,3% учнів школи отримали 150,5-161,5 б.

2.2.11.Участь учнів школи у районних предметних олімпіадах:

у 2007-2008 н.р. – 4 переможці;

у 2008-2009 н.р. – 2 переможці, 5 призерів;

у 2009-2010 н.р. – 5 переможців, 8 призерів.

Участь учнів школи у обласних предметних олімпіадах:

у 2007-2008 н.р. – 2 призери;

у 2008-2009 н.р. – 1 переможець, 1 призер;

у 2009-2010 н.р. – 3 призери.

Участь учнів школи у предметних олімпіадах Всеукраїнського рівня:

у 2008-2009 н.р. – 1 учасник;

у 2009-2010 н.р. – 1 призер.

2.2.12.Участь учнів школи у конкурсі-захисті членів МАН районного етапу:

у 2007-2008 н.р. – 3 переможці;

у 2008-2009 н.р. – 3 переможці;

у 2009-2010 н.р. – 2 переможці, 5 призерів.

Обласного етапу:

у 2007-2008 н.р. – 3 призери;

у 2008-2009 н.р. – 1 переможець, 1 призер;

у 2009-2010 н.р. – 1 призер.

Всеукраїнського етапу:

у 2008-2009 н.р. – 1 учасник.

2.3. Виховна робота і традиції школи

Виховна проблема, над якою продовжує працювати педагогічний колектив, - «Підвищення рівня інтеграції та згуртування учнів у класних колективах через вивчення особливостей розвитку вихованців методом проведення комплексної діагностики» . Основні показники виховного процесу комплексно відображають загальну мету діяльності освітнього закладу – сприяння цілісному розвитку індивідуальності учня (фізичному, психічному, соціальному і духовному) і формування його готовності до саморозвитку поза межами освітнього закладу.

Найбільш важливим напрямом громадянського виховання визначено організацію демократичного шкільного життя, коли сам учень є організатором і учасником функціонування міні-моделі суспільства. Таке виховання не можливе без залучення учнів до участі в управлінні шкільним життям через їхню роботу в центрах учнівського самоврядування.

Дитячо-юнацька організація «Гармонія» - це об’єднання дітей для корисних, цікавих справ, змістовного дозвілля та розвитку творчих здібностей.

У основу роботи організації покладено створення умов для гармонійного саморозвитку, самореалізації школярів та творчого потенціалу підростаючого покоління.

Проблема, над якою працює дитячо-юнацька організація, - «Реалізація лідерських якостей особистості через організацію видавничої діяльності».

Над вирішенням даної проблеми працюють центри учнівського самоврядування, зокрема велику увагу приділено роботі інформаційного центру.

У школі впродовж багатьох років видається газета «Літера». На її сторінках можна ознайомитись із життям навчального закладу або окремого класу, проблемами, які існують у сучасного учня, вчителя тощо.

Національно-патріотичне виховання покликане формувати людину-патріота, виробляти глибоке розуміння громадського обов’язку, спонукати до фізичного вдосконалення та вивчати бойові традиції і героїчні сторінки історії українського народу. У школі викладається предмет «Захист Вітчизни», проводяться походи та екскурсії до місць оборони м. Києва. Зокрема, учнями 9-х класів проведено дослідницьку роботу щодо вивчення розташування ДОТів на південному рубежі Києва та лінії оборони м. Києва, ознайомлено з результатами роботи учнів школи, гостей та ветеранів Великої Вітчизняної війни. До Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні у школі традиційно проводиться загальношкільна лінійка та уроки мужності, акція «Допоможіть ветерану» та операція «Чисті могили». Також вивчено героїчний подвиг воїна-афганця, який народився та проживав у селі Новосілки, – Володі Єрмоленка. Матеріали цієї дослідницької роботи узагальнено на презентації «Пам'ять єднає покоління».

Екологічне вихованняпідростаючого покоління проходить шляхом залучення вихованців до роботи в екологічному гуртку «Друзі природи», участі у природоохоронних акціях, де учні неодноразово ставали переможцями та призерами різних рівнів.

У формуванні засад здорового способу життя вагоме місце займає здоров’язбережувальний проект. Учителі фізичної культури проводять серед школярів спортивні змагання з футболу, волейболу, баскетболу, спортивні ігри та естафети. Спортивно-розважальна програма для старшокласників «Нумо, хлопці!», спортивне свято «Козацькі розваги» стали бажаними серед учнів. З метою формування в учнів навичок здорового способу життя, залучення їх до занять фізичною культурою і спортом, у школі проводиться Олімпійський тиждень. Учнями школи розроблено та представлено проект про Олімпійську чемпіонку з художньої гімнастики Тимошенко Олександру, батьки якої проживають у смт. Чабани.

Методична робота з класними керівниками спрямована на використання нетрадиційних форм, інноваційних методів і сучасних освітніх технологій. На засіданнях психолого-педагогічних семінарів обговорюються питання впровадження проектної технології у практику виховної роботи, результати діагностування учасників навчально-виховного процесу та надання практичних порад щодо формування ціннісних пріоритетів та ціннісних орієнтацій особистості, підвищення рівня життєвої активності та подолання вад особистісного розвитку школярів. Для ефективної роботи класних керівників із учнями, психологічною службою проводяться години спілкування з учителями з елементами тренінгу. Саме така форма роботи з класними керівниками сприяє ефективному проведенню ними годин спілкування у класних колективах.

Аналіз відкритих виховних заходів показує, що виховна робота у школі проводиться на належному рівні. У класах створюються сприятливі умови для інтелектуального, духовного, морально-етичного, фізичного розвитку школярів. Учням надається можливість реалізувати власні творчі здібності у різних видах діяльності: дозвільно-ігровій, фізично-оздоровчій, суспільно-корисній, національно-громадській, навчально-пізнавальній та духовно-катарсичній, предметно-перетворювальній і художньо-образній.

У школі склалися хороші традиції, які з часом поповнюються і примножуються. Це свята Першого і Останнього дзвоників, День учителя та День самоврядування, новорічні свята, вечір зустрічі з випускниками, «Весна Перемоги», Випускний вечір, спортивне свято «Козацькі розваги», конкурсно-розважальні програми для старшокласників – «Осінній бал», «Нумо, хлопці!», «Я люблю Україну!».

Учні нашої школи активно беруть участь у проведенні та святкуванні Дня села Новосілки та Дня селища Чабани.

На базі школи працюють танцювальні гуртки народного і сучасного танцю, природоохоронні гуртки «Юний еколог» та «Юний дослідник» від еколого-натуралістичного центру; гуртки з велоспорту, футболу, волейболу, баскетболу, а також туристичний гурток, гурток дизайну іграшки, видавництво шкільної газети «Літера».

2.4. Основні завдання навчального закладу

на вирішення проблем і цілей:

1. Підвищення рівня інтеграції та згуртування учнів в класних колективах через вивчення особливостей розвитку вихованців методом проведення комплексної діагностики та аналізу.

2. Формування ціннісних орієнтацій до навчально-пізнавальної діяльності в учнів шляхом підвищення мотивації до навчання методом стимулювання життєвої активності особистості.

3. Сприяння професійній компетентності педагогічних працівників в соціально-комунікативному розвитку особистості учня.

Реалізація завдань школи здійснюється через проекти:

1. «Управління навчально-виховним процесом»

2. «Експериментально-дослідницький»

3. «Професійне зростання педагога»

4. «Якість навчання»

5. «Обдарована дитина»

6. «Професійне самовизначення»

7. «Життєтворення особистості»

8. «Учнівське самоврядування»

9. «Шкільні традиції»

10. «Соціум»

11. «Захист дитини»

12. «Здоров’я»

13. «Господар»

ІІІ. СТРАТЕГІЧНІ ПРОЕКТИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

1. Проект «Управління навчально-виховним процесом»

Мета:оптимізація управлінської діяльності навчального закладу для організації та підвищення якості роботи педагогічного колективу навчального закладу з особистісно-розвивального змісту навчально-виховного процесу.

Завдання:

 1. Удосконалення системи організаційно-адміністративного забезпечення, інформаційного супроводу управлінської діяльності на всіх рівнях через упровадження демократичних принципів державно-громадського управління.
 2. Організація діяльності закладу, створення належних умов навчання та виховання молоді, розвитку здібностей учнів.
 3. Задоволення інтересів і духовних запитів учнів, забезпечення всебічного розвитку особистості в процесі навчання і виховання, шляхом упровадження нових освітніх технологій у навчально-виховний процес, раціональноговикористання психолого-педагогічних ресурсів.
 4. Проведення планомірного, цілеспрямованого контролю за ефективністю роботи педагогічного колективу з питань навчання через неперервне відстеження стану викладання навчальних дисциплін, проведення моніторингових досліджень рівня навчальних досягнень учнів.
 5. Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу, сприяння сомоосвіти учнів, через різні форми та методи бібліотечної роботи, забезпечення літературою для задоволення їхніх соціальних і культурних потреб.
 6. Організація участі батьків у життєдіяльності класних колективів та навчального закладу шляхом залучення їх до спільної діяльності з дітьми та учителями, обміну досвідом виховання дітей у сім’ї.

Для реалізації поставлених проектом мети і завдань Програма розвитку передбачає наступні модулі:

 1. Початок нового навчального року.
 2. Стан ведення документації.
 3. Зовнішнє незалежне оцінювання.
 4. Моніторинг навчання.
 5. Дотримання державних стандартів початкової, загальної та базової повної середньої освіти.
 6. Державна підсумкова атестація.
 7. Навчальна практика та екскурсії.
 8. Бібліотека школи.
 9. Педагогічний клуб для батьків - "Родина".
 10. Кінець навчального року.

Очікувані результати:

 1. Повне використання умов, створених державою для функціонування загальноосвітньої школи: законів, постанов, нормативних вимог; установлених стандартів, до складу яких входять навчальні плани, програми, вимоги до рівня освіченості; положень прогностики, педагогіки, психології, теорії управління, шкільної гігієни, юридичної науки, медицини, економічної теорії.
 2. Делегування певної частини прав і повноважень адміністрації таким громадсько-державним структурам, як Рада школи, педагогічна рада, методичні об'єднання, учнівське самоврядування, забезпечення виборності та звітності цих управлінських структур.
 3. Максимальне використання ініціативи вчителів, учнів, батьків, широкої громадськості, створення умов для прояву їх творчих сил.
 4. Встановлення, функціонування і розвиток демократичних стосунків між керівниками, учителями, вихователями, учнями і батьками.
 5. Встановлення оптимального співвідношення цілеспрямованих управлінських впливів, співпраці, співуправління і самоуправління.
 6. Забезпечення чіткого розмежування повноважень учасників педагогічного процесу, дотримання дисципліни і порядку.

Критерії оцінювання:

 1. Місце у рейтингусеред шкіл району, області за результатами діяльності закладу.
 2. Упровадження державно-громадського управління закладом освіти.
 3. Психологічний супровід управління.

Фінансування:бюджетні кошти, кошти спонсорів та благодійного батьківського фонду.

2.Проект «Експериментально-дослідницький»

Мета:організаційно-методичне, психолого-педагогічне, інформаційно-технологічне та здоров’язбережувальне забезпечення умов реалізації особистісно розвивального навчання та виховання учнів в умовах загальноосвітнього навчального закладу.

Завдання:

 1. Реалізація науково-дослідницької та експериментальної роботи в навчальному закладі через забезпечення ефективної організації навчально-виховного процесу.
 2. Успішне функціонування навчального закладу як цілісної соціально-педагогічної системи шляхом створення умов для забезпечення високих результатів експериментальної діяльності педагогічного колективу щодо особистісно-розвивального виховання та навчання молоді. Організація діяльності педагогічного колективу у Всеукраїнському експерименті за темою “Проектування особистісно-розвивального змісту навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу”.
 3. Створення умов для виявлення здібностей учнів, розвитку їхнього творчого потенціалу шляхом упровадження Програми розвитку науково-педагогічного проекту «Росток».
 4. Підвищення мотивації учнів до навчання, модернізація форм і методів навчальної діяльності, виявлення здібних, обдарованих учнів та максимальне сприяння їхньому розвиткові в умовах реалізації науково-педагогічного проекту «Інтелект України».
 5. Збереження і зміцнення здоров’я дітей та учнівської молоді шляхом формування у підростаючого покоління позитивної мотивації на здоровий спосіб життя.
 6. Здійснення технологізації педагогічного процесу шляхом упровадження новітніх технологій, методик, інформаційних засобів навчання і виховання.
 7. Формуванняздібностей до саморозвитку та самоорганізації особистості через опанування засобів самоосвіти й самовиховання.

Для реалізації поставлених проектом мети і завдань Програма розвитку передбачає наступні модулі:

 1. Проектування особистісно-розвивального змісту навчально-виховного процесу.
 2. Науково-педагогічний проект «Росток».
 3. Науково-педагогічний проект «Інтелект України».
 4. Школа сприяння здоров'ю.

Очікувані результати:

 1. Позитивний вплив організації експериментально-дослідницької роботи у закладі на якість навчальних досягнень учнів, ефективність роботи колективу школи та підвищення професійного рівня вчителів.
 2. Оновлення змісту навчання і виховання школярів.
 3. Сприяння активному втіленню в практику новітніх технологій та інноваційних засобів навчання.
 4. Активна участь у проведенні конференцій, науково-практичних семінарів.

Критерії оцінювання:

 1. Якісне надання освітніх послуг.
 2. Рейтингова оцінка діяльності закладу.
 3. Високі результати експериментально-дослідницької діяльності окремих учителів, учнів, навчального закладу.

Фінансування:бюджетні та спонсорські кошти.

3.Проект «Професійне зростання педагога»

Мета:підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів, збереження та розвиток творчого потенціалу всього коллективу.

Завдання:

 1. Розвиток творчих можливостей педагогів шляхом впровадження інноваційних освітніх технологій, узагальнення й поширення передового педагогічного досвіду.
 2. Постійне підвищення кваліфікації учителів через участь у районних педагогічних виставках, семінарах і конференціях, залучення до публікацій, науково-дослідницької та експериментальної діяльності.
 3. Удосконалення роботи методичних об’єднань через організацію та проведення сучасного уроку й виховного заходу, вироблення інноваційного стилю діяльності.

Для реалізації поставлених проектом мети і завдань Програма розвитку передбачає наступні модулі:

 1. Методичні об’єднання учителів.
 2. Методичне об’єднання класних керівників.
 3. Предметні тижні.
 4. Декада педагогічної майстерності вчителів початкової школи.
 5. Педагогічна майстерність учителів які атестуються.
 6. Педагогічні читання.
 7. Педагогічні виставки.
 8. Семінари та конференції.

Очікувані результати:

 1. Створення атмосфери, яка сприяє постійному росту педагогічних компетенцій як молодих, так і досвідчених педагогів.
 2. Підвищення престижу професії педагога.
 3. Навчання педагогічних працівників закладу ефективному використанню сучасних інформаційно-комунікаційних технологій за програмою «Intel®Навчання для майбутнього».
 4. Розвиток творчого потенціалу вчителя.
 5. Упровадження нових освітніх технологій у навчально-виховний процес.
 6. Узагальнення й поширення власного педагогічного досвіду на районному, регіональному рівнях.

Критерії оцінювання:

 1. Підвищення рівня кваліфікації вчителя.
 2. Здійснення самоосвітньої діяльності педагогами.
 3. Постійні публікації у видавництвах Всеукраїнського рівня.
 4. Забезпеченість висококваліфікованими кадрами.
 5. Участь учителів у професійних конкурсах.

Фінансування: бюджетні кошти.

4. Проект «Якість навчання»

Мета: висока якість навчально-виховного процесу та пріоритетність освіти в системі всебічного розвитку особистості.

Завдання:

 1. Вдосконалення процесу навчання спрямованого на розвиток особистості учня, на навчання його самостійно оволодівати новими знаннями, на формування функціональних, мотиваційних та соціальних компетентностей.
 2. Запровадження індивідуально-диференційованого, особистісно-зорієнтованого підходу до навчання.
 3. Оцінювати результати навчальних досягнень школярів, ґрунтуючись на позитивному принципі, що передусім передбачає врахування рівня досягнень учня, а не ступеня його невдач.
 4. Застосування інтерактивних технологій навчання і виховання у навчально-виховному процесі.
 5. Проведення учителями закладу відкритих показових уроків з використанням сучасних технологій.
 6. Вивчення нових освітніх технологій шляхом самоосвіти, участі у теоретичних семінарах, семінарах-практикумах тощо.

Для реалізації поставлених проектом мети і завдань Програма розвитку передбачає наступні модулі:

 1. Моніторингові зрізи.
 2. Зовнішнє незалежне оцінювання.
 3. Державна підсумкова атестація.
 4. Рівень викладання предметних дисциплін.

Очікувані результати:

1.Поліпшення якості навчання у школі.

2.Формування інтересу учнівської молоді до знань, ціннісних пріоритетів та ціннісних орієнтацій до навчання.

3.Сприяння розвитку наукових досліджень серед учнів, самостійного опрацювання ними додаткових інформаційних джерел.

4.Задоволення освітніх потреб та життєвих сподівань учнів школи.

5.Високий рівень готовності учнів до різних видів підсумкового контролю, в тому числі до ЗНО.

Критерії оцінювання:

1.Вміння на практиці застосовувати засвоєні знання.

2.Успішне виконання учнями вимог Державного стандарту загальної середньої освіти.

3.Оптимальний розвиток пізнавальних здібностей учнів.

Фінансування:бюджетні та спонсорські кошти.

5. Проект «Обдарована дитина»

Мета:розвиток обдарованої дитини в системі безперервного пошуку та підтримки здібних та талановитих учнів.

Завдання:

 1. Виявлення та підтримка обдарованих дітей для прояву в них талантів, інтелектуальних здібностей, стимулювання їхньої творчої діяльності.
 2. Удосконалення системи пошуку обдарованих дітей методом діагностування, спостереження та залучення до навчальної, виховної та трудової діяльності.
 3. Підготовка учнів до участі в предметних олімпіадах різних рівнів, спортивних змаганнях, конкурсах; написання та захист науково-дослідницьких робіт членами МАН.
 4. Впровадження сучасних педагогічних технологій і методів навчання й виховання для розвитку творчого, критичного, логічного мислення учнів.
 5. Розширення мережі факультативів, гуртків, спортивних секцій для обдарованих дітей.

Для реалізації поставлених проектом мети і завдань Програма розвитку передбачає наступні модулі:

 1. "Інтелект та обдарованість".
 2. "Дослідники МАН".
 3. "Олімпіадний рух".
 4. "Олімпійський резерв".
 5. "Відкрий в собі талант!".

Очікувані результати:

 1. Робота учнів та вчителів над науково-дослідницькими темами та їх захист.
 2. Результативність участі учнів у всеукраїнських учнівських предметних олімпіадах різних рівнів, конкурсах, турнірах, виставках, змаганнях.
 3. Підвищення рівня професійної компетентності учителів у визначенні методів, форм, засобів, технологій навчання і виховання обдарованих дітей.

Критерії оцінювання:

 1. Кількість переможців та призерів всеукраїнських учнівських предметних олімпіад,

конкурсів, турнірів, виставок, змагань.

 1. Наявність системи пошуку та підтримки здібних, обдарованих, талановитих дітей.
 2. Створення наукових товариств учнів (НТУ) при предметних кафедрах, методичних об’єднаннях.

Фінансування: бюджетні та спонсорські кошти

6. Проект «Професійне самовизначення»

Мета:розвиток особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах реформування сучасного суспільства.

Завдання:

 1. Сприяти забезпеченню рівного доступу учнівської молоді до повноцінної якісної освіти через здобуття загальноосвітньої профільної та початкової допрофесійної підготовки.
 2. Забезпечити поглиблене вивчення окремих предметів, організацію дослідницької, проектної діяльності учнів, через реалізацію програм підвищеного рівня, які визначають спрямованість кожного конкретного профілю навчання.
 3. Створити умови для диференціації змісту освіти старшокласників.

Для реалізації поставлених проектом мети і завдань Програма розвитку передбачає наступні модулі:

 1. Професійна орієнтація.
 2. Допрофільне навчання.
 3. Профільне навчання.

Очікувані результати:

1.Відкриття профільних класів.

2.Більша частка самостійної роботи учнів.

3.Інтенсифікація навчання за рахунок лекційно-семінарської (лекційно-практичної) системи, введення тематичних заліків, збільшення блоків засвоєння.

4.Навчання старшокласників на максимальному рівні складності.

5.Посилення індивідуальної роботи викладача з учнями.

6.Організація дослідницько-пошукової діяльності учнів.

7.Створення матеріальної бази для реалізації допрофільної підготовки та профільного навчання.

Критерії оцінювання:

1.Успішна самореалізація випускників у динамічному соціальному середовищі.

2.Наявність підготовлених педагогічних кадрів щодо забезпечення функціонування профільної школи.

3.Створення позитивного іміджу навчального закладу.

4.Система допрофільної підготовки учнів (7-9-ті класи).

5.Вплив профільного навчання (10-11-ті класи) на подальший вибір випускниками професії.

6.Доцільність вибору предметів для поглибленого вивчення предметів.

7.Навчально-матеріальна база, методичне забезпечення, психологічний супровід профільного навчання.

Фінансування:бюджетні та спонсорські кошти.

7. Проект «Життєтворення особистості»

Мета: духовно багата і всебічно розвинена особистість.

Завдання:

 1. Спрямування виховного простору на плекання дитини як суб'єкта власного життя й успіху, оволодіння нею життєвими компетентностями шляхом вдосконалення позакласних видів діяльності.
 2. Сприяння розвитку творчого потенціалу кожної дитини через реалізацію її нахилів і здібностей методом переконання у творчих можливостях особистості.
 3. Створення комфортних умов міжособистісних відносин для самореалізації кожного учня. Залучення учнів до позашкільної діяльності через організацію дозвілля вихованців.
 4. Пропаганда здорового способу життя, вироблення в учнів стійких навичок відмови від шкідливих звичок.
 5. Залучення батьків до життєдіяльності класного співтовариства та школи через організацію спільної діяльності сім’ї та школи.

Для реалізації поставлених проектом мети і завдань Програма розвитку передбачає наступні модулі:

 1. «Я –українець».
 2. "Ми - за здоровий спосіб життя".
 3. "Життя без наркотиків".
 4. Тиждень безпеки дитини.
 5. Туристично-краєзнавча діяльність.
 6. «Друзі природи».
 7. «Світ мистецтва».
 8. «Спорт для всіх».
 9. Університет для батьків - «Родина».
 10. Батьківський комітет.

Очікувані результати:

1.Формування цінностей до навчально-пізнавальної діяльності у навчальному закладі шляхом залучення учнів до громадсько-корисної діяльності.

2.Підняття соціального статусу ізольованих учнів у класних колективах через зниження соціального статусу деструктивних лідерів методом демонстрації позитивних якостей особистості.

3.Сприяння нормалізації взаємостосунків батьків із дітьми через залучення батьків до колективних справ у класних колективах.

4.Психолого-педагогічна просвіта батьків закладу.

5.Створення сприятливих умов в учнівських колективах для повноцінного розвитку учнів, формування в особистості потреби до самовдосконалення.

6.Організація та проведення класними керівниками годин спілкування з елементами тренінгу.

7.Посилення індивідуальної роботи з учнями, схильними до правопорушень, із метою попередження девіантної поведінки школярів.

8.Реалізація творчих, фізичних здібностей школярів шляхом залучення до роботи в гуртках та спортивних секціях.

9.Відвідування учнями спортивних секцій, результативна участь у змаганнях.

10.Обладнання кімнати для проведення годин спілкування.

Критерії оцінювання:

1.Набуття дітьми достатнього життєтворчого потенціалу.

2.Створення загального сприятливого психологічного клімату в класних колективах та школі, формування позитивних взаємин між дітьми.

3.Позитивна динаміка аналізу діагностики за програмою «Універсал».

4.Широке охоплення учнів школи позаурочною діяльністю та її результативність.

5.Відсутність учнів у списку внутрішнього обліку правопорушників.

6.Участь батьків у навчально-виховному процесі школи, підвищення їх відповідальності за виховання своїх дітей.

Фінансування: бюджетні та спонсорські кошти

8. Проект «Учнівське самоврядування»

Мета: розвиток та реалізація творчого потенціалу учнів у системі суспільно-громадської організації.

Завдання:

 1. Формування організаторських здібностей особистості, її суспільно-громадського досвіду через залучення школярів до громадської діяльності.
 2. Виховання ініціативності, активності, самостійності, відповідальності за доручену справу, за колектив, за друзів, принциповості.
 3. Сприяння культурному розвитку, духовному збагаченню дітей через організацію роботи центрів дитячо-юнацької організації "Гармонія".
 4. Проведення змістовного дозвілля учнівської молоді, спортивних змагань, ігор, фестивалів, свят, природоохоронних акцій та операцій по збереженню шкільного майна, трудових десантів.
 5. Випуск шкільної газети «Літера».
 6. Відкриття школи «Лідер».
 7. Об’єднання дітей та підлітків для корисних, добрих, цікавих справ.

Для реалізації поставлених проектом мети і завдань Програма розвитку передбачає наступні модулі:

 1. Рада "Лідер".
 2. Інформаційний центр.
 3. Центр навчання та дозвілля.
 4. Центр суспільно-корисної діяльності.
 5. Центр спорту і здоров'я.

Очікувані результати:

1.Розвинені творчі здібності школярів.

2.Дійове самоврядування у навчальному закладі та класних колективах.

3.Залучення більшості дітей та молоді до участі в організації шкільного життя.

Критерії оцінювання:

1.Висока активності учнів у житті школи.

2.Підвищення рівня активних учнів у класних колективах за результатами діагностування вихованців.

3.Позитивний імідж учнівського самоврядування.

4.Співпраця органів учнівського самоврядування із педагогічною радою, батьківським активом класу, школи.

Фінансування:спонсорські кошти та кошти благодійних фондів

9. Проект «Шкільні традиції»

Мета:збереження традицій навчального закладу в системі проектування особистісного розвитку учнів.

Завдання:

 1. Розкриття творчих здібностей, талантів школярів під час проведення свят, конкурсів, ігор, урізноманітнення шкільної буденності, згуртування учнів, батьків, учителів та громадськості.
 2. Формування національної самосвідомості та розвиток моральних цінностей учнів з позиції добра, справедливості, доброчесності та людяності.
 3. Залучення дітей, їхніх батьків, педагогів школи, громадськості до життя школи через організацію спільних справ.

Для реалізації поставлених проектом мети і завдань Програма розвитку передбачає наступні модулі:

 1. «День знань».
 2. «День села».
 3. «День учителя».
 4. "Міс Осінь".
 5. «Нумо, хлопці!»
 6. Новорічні свята.
 7. Вечір зустрічі з випускниками.
 8. Спортивне свято
 9. Свято 8-го Березня.
 10. "Весна Перемоги".
 11. Останній дзвінок.
 12. Випускний бал.

Очікувані результати:

1.Сприяння духовному розвитку юних особистостей закладу.

2.Збереження та примноження традицій школи.

3.Залучення батьків до участі у підготовці та проведенні шкільних свят, конкурсів, фестивалів.

4.Участь у громадському житті села.

Критерії оцінювання:

1.Духовний розвиток юних особистостей.

2.Активна участь учнівських, педагогічного та батьківського колективів навчального закладу у проведенні традиційних шкільних заходів та їх збереження і примноження.

3.Підвищення рівня інтеграції та згуртованості учнів у класних колективах.

Фінансування: бюджетні та спонсорські кошти

10. Проект «Соціум»

Мета:соціально-психологічний супровід учасників навчально-виховного процесу в системі моніторингу особистісного розвитку.

Завдання:

 1. Сприяння адміністрації та педагогічному колективу у створенні умов, які гарантують збереження, зміцнення фізичного, психічного та соціального здоров’я дітей.
 2. Допомога всім учасникам навчально-виховного процесу в отриманні знань, необхідних для успішної реалізації програми експерименту.
 3. Вивчення соціально-психологічного клімату в класних коллективах, організація просвітницької роботи серед педагогів та батьків закладу щодо забезпечення формування гармонійного внутрішньошкільного середовища.
 4. Здійснення психологічного контролю проведення годин спілкування і уроків, проведення комплексної діагностики та виявлення проблем і потенційних можливостей розвитку закладу, сприяння нормалізації міжособистісних стосунків усіх учасників освітнього процесу.
 5. Профілактика непорозумінь та конфліктів між учасниками навчального закладу,

проведення індивідуальних та групових консультацій.

 1. Психологічне, кризове психологічне та сімейне консультування.
 2. Соціально-психологічні дослідження, діагностування учнів, учителів, батьків.
 3. Проведення психологічних тренінгів та психолого-педагогічних консиліумів.

Для реалізації поставлених проектом мети і завдань Програма розвитку передбачає наступні модулі:

 1. Адаптація до шкільного життя.
 2. Психологічний супровід учнів.
 3. Психологічний супровід проблемних вихованців.
 4. Психологічний супровід обдарованих дітей.
 5. Організаційно-методичне забезпечення соціально-психологічної служби.

Очікувані результати:

1.Сприятливі умови для повноцінного психологічного, соціального і духовного розвитку вихованців.

2.Профілактика шкільної дезадаптації.

3.Знання особистості важких підлітків, добір найефективніших засобів і методів впливу на них.

4.Створення сприятливих соціально-психологічних умов для розвитку обдарованих дітей.

5.Поліпшення виховної роботи щодо здорового способу життя.

6.Організація учням, батькам і учителям допомоги практичного психолога та формування атмосфери доброзичливості, толерантності, коректності серед учасників НВП.

Критерії оцінювання:

1.Позитивна динаміка результатів діагностики комп’ютерного комплексу «Універсал»за моніторингом соціально-комунікативного розвитку учнів.

2.Покращення структури класних колективів, підняття статусу ізольованих, відторгнутих та дітей групи ризику.

3.Орієнтація на здоровий спосіб життя, психічне здоров'я, відсутність шкідливих звичок.

Фінансування:бюджетні кошти.

11. Проект «Захист дитини»

Мета: соціальний та правовий захист соціально-дезадаптованих та соціально-незахищених учнів.

Завдання:

 1. Розвиток правової освіти та виховання учнів у дусі поваги до закону та захисту прав людини.
 2. Виявлення та взяття на облік неповнолітніх, батьків, які потребують соціально-педагогічної допомоги.
 3. Виховання у підлітків почуття відповідальності за свої вчинки та за своє життя.
 4. Попередження злочинів та правопорушень серед учнів через організацію роботи з профілактики правопорушень серед підлітків.
 5. Підтримка соціально незахищених дітей, поліпшення їхнього становища, створення належних умов для фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, підготовки до самостійного життя через залучення допомоги органів місцевого самоврядування та спонсорів.
 6. Залучення неповнолітніх до організованого та змістовного відпочинку.
 7. Надання учням практичних порад соціального педагога щодо прав дітей.
 8. Залучення спонсорів для матеріальної підтримки соціально незахищених дітей.

Для реалізації поставлених проектом мети і завдань Програма розвитку передбачає наступні модулі:

 1. Профілактика правопорушень.
 2. Підтримка соціально незахищених дітей.
 3. Правове виховання.

Очікувані результати:

1.Створення у навчальному закладі належних умов для соціальної адаптації та захисту інтересів дітей-сиріт, соціально незахищених дітей.

2.Поліпшення становища дітей-сиріт, соціально незахищених дітей, дітей-інвалідів.

3.Полегшення соціальної адаптації дітей-сиріт та дітей-інвалідів.

4.Виготовлення пандусу з другого на третій поверх школи.

Критерії оцінювання:

1.Зниження рівня агресивності учнів школи.

2.Підвищення рівня згуртованості дітей у класних колективах.

3.Зменшення кількості відторгнутих та ізольованих учнів у закладі.

Фінансування: спонсорські кошти

12. Проект «Здоров’я»

Мета:збереження життя і здоров'я учасників навчально-виховного процесу.

Завдання:

 1. Виховання свідомого ставлення дітей до власного здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності через реалізацію у школі районної програми розвитку Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю.
 2. Створення здорових та безпечних умов праці для проведення навчально-виховного процесу.
 3. Формування в рамках навчально-виховного процесу орієнтирів на здоровий спосіб життя через впровадження в життя принципів зміцнення здоров'я всіх його учасників.
 4. Проведення моніторингу стану здоров’я учнів.

5. Організація спільної роботи школи з Інститутом педіатрії, акушерства і гінекології АМН України на підставі угоди щодо оцінки фізичного та соматичного здоров'я учнів.

6. Проведення, в разі необхідності, на базі Інституту ПАГ додаткового консультування, обстеження та лікування дітей школи з хронічними захворюваннями.

7. Сприяння проведенню санаторного лікування дітей диспансерних груп на базі дитячого санаторію «Україна» у м. Ворзель Київської області в рамках угоди з Інститутом ПАГУ.

 1. Проведення просвітницької роботи серед батьків про їх відповідальність за здоров’я дітей.
 2. Створення умов для якісного харчування учнів.
 3. Реалізація права кожної дитини на повноцінний відпочинок, шляхом організації літнього оздоровлення учнів.

Для реалізації поставлених проектом мети і завдань Програма розвитку передбачає наступні модулі:

 1. Медичний супровід учасників НВП .
 2. Якісне харчування учнів.
 3. Охорона праці та техніка безпеки.
 4. Цивільна оборона.
 5. Оздоровлення учнів.

Очікувані результати:

1.Збереження стану здоров’я учнів та працівників.

2.Позитивна динаміка у формуванні ціннісних орієнтацій на здоровий спосіб життя в учнів.

3.Підвищення рівня фізичної підготовки вихованців.

4.Оптимізація домашніх завдань із метою зниження перевантаження учнів.

Критерії оцінки:

1. Позитивна динаміка діагностики фізичного розвитку учнів за програмою «Універсал».

2.Участь учнів школи у заходах, спрямованих на формування здорового способу життя, у шкільних та позашкільних спортивних секціях, спортивних змаганнях.

3.Вчасне виявлення захворювань дітей школи за результатами обстежень на базі Інституту ПАГУ.

Фінансування:спонсорські кошти та кошти батьків.

13. Цільовий проект «Господар»

Мета:ефективна фінансово-господарська діяльність навчального закладу.

Завдання:

 1. Забезпечення оптимальних умов щодо організації навчально-виховного процесу, підвезення учнів до місця навчання.
 2. Своєчасна виплата заробітної плати згідно зі штатним розписом школи.
 3. Нормативне регулювання діловодства у школі.
 4. Належне утримання та розвиток матеріально-технічної бази школи.
 5. Забезпечення належного утримання та розвитку матеріально-технічної бази предметних кабінетів, бібліотеки, медичного та спортивного обладнання, їдальні через залучення спонсорів та інших позабюджетних джерел фінансового забезпечення.
 6. Раціональне використання електроенергії, водо та теплопостачання.
 7. Нормативне та методичне забезпечення діловодства у навчальному закладі.

Для реалізації поставлених проектом мети і завдань Програма розвитку передбачає наступні модулі:

 1. Тарифікація.
 2. Діловодство.
 3. Інвентаризація майна.
 4. Підвезення учнів.
 5. Ремонт шкільних приміщень.

Очікувані результати:

1.Участь органів місцевого самоврядування, спонсорів, батьків в організації навчально-виховного процесу.

2.Забезпечення вимог Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу.

3.Активна робота піклувальної ради школи.

Критерії оцінювання:

1.Оновлення матеріальної бази школи.

2.Забезпечення навчальних кабінетів (план розвитку навчального кабінету, обладнання, навчально-методичне забезпечення, матеріально-технічне оснащення тощо).

3.Збереження класного та шкільного майна, дотримання вимог ДСПіН.

Фінансування:бюджетні та спонсорські кошти.

Кiлькiсть переглядiв: 225

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.