Тема дослідно-експериментальної роботи

Психологічні основи забезпечення організаційного розвитку та формування інноваційної організаційної культури навчальних закладів

Регіональний рівень експиременту

Накази ДОН КОДА від 11.07.2014 № 212, від 26.01.2015 №15

Науковий керівник, консуль­тан­ти, координатор –

Шевченко Антоніна Михайлівна, старший викладач кафедри педагогіки і психології, дошкільної та початкової освіти КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», кандидат психологічних наук;

Карамушка Людмила Миколаївна (науковий консультант), заступник директора Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України з науково-організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків, доктор психологічних наук

Метою програми є розроблення, наукове обґрунтування та апробування мо­делі психо­ло­гічної підготовки керів­ни­ків, педагогіч­них працівників, учнів та їхніх батьків до орга­ніза­ційного роз­вит­ку та форму­ван­ня інноваційної органі­за­ційної культури.

Об’єктом дослідження є організаційний розвиток та інноваційна органі­за­ційна культура навчальних закладів.

Предмет дослідження: психологічніумови підготовки керівників, педа­гогічних пра­ців­ників, учнів та їхніх батьків до організаційного розвитку та формування ін­но­­ваційної організаційної культури.

Програма дослідно-експериментальної роботи передбачає реалізацію таких завдань:

висвітлити психологічні основи забезпечення організаційного розвитку;

розкрити зміст, структуру організаційної культури та її роль у діяльності загаль­но­освітніх навчальних закладів;

дослідити рівень розвитку основних компонентів ор­га­нізаційної культури та визначити типи організа­цій­ної куль­тури за­галь­но­освітніх навчальних закладів;

проаналізувати взаємозв’язок між рівнем роз­вит­ку ор­ганізаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів і чинниками мезо- й макрорівня;

визначити умови психологічної підготовки керівників, педагогічних пра­ців­ників, учнів та їхніх батьків до розвитку організаційної куль­тури загаль­но­ос­віт­ніх навчальних закладів;

розробити та апробувати тренін­гову про­граму для психологічної підго­тов­ки керівників, педагогічних працівників, уч­нів та їхніх батьків до розвитку ор­га­нізаційної культури загальноосвітніх на­вчальних закладів.

Термін проведення ДЕР (зазначити роки) - червень 2014 ро­ку – травень 2017 року

Етап реалізації ДЕР У 2015/2016 н.р.

Концептуально-діагностичний етап (січень – грудень 2015 рр.

вивчення та аналіз педагогічного досвіду з проблеми дослідно-експериментальної роботи;

теоретичний аналіз літератури з проблеми забезпечення організаційного розвитку та форму­ван­ня інноваційної органі­за­ційної культури навчальних закладів;

створення джерельної науково-мето­дич­ної бази, дидактичного забез­пе­чення, науково-методичної продукції з проб­леми забезпечення організаційного розвитку та форму­ван­ня інноваційної органі­за­ційної культури навчальних закладів;

створення дистанційного постійно діючого консультпункту з проблеми забезпечення організаційного розвитку та форму­ван­ня інноваційної органі­за­ційної культури навчальних закладів;

розроблення, апробація і впровадження діагностичних методик визначення особ­ли­востей розвитку інноваційної орга­ні­за­ційної культури загальноосвітніх на­вчаль­них закладів;

проведення психодіагностичного дослід­жен­ня педагогічних праців­ни­ків за­гальноосвітніх навчальних закладів з проблеми забезпечення організаційного розвитку та форму­ван­ня інноваційної органі­за­ційної культури навчальних закладів;

проведення психодіагностичного до­слід­ження учнів загальноосвітніх на­вчаль­них закладів;

проведення психодіагностичного до­слід­ження батьків учнів загальноосвітніх на­вчаль­них закладів;

публікація результатів дослідно-ескпе­ри­ментальної роботи в наукових і фахових виданнях, розроблення методичних реко­мендацій щодо забезпечення ор­га­ні­заційного розвитку та форму­ван­ня інно­ваційної органі­за­ційної культури навчальних закладів;

участь у семінарах регіонального, все­ук­­­раїнського рівня з проблеми забез­пе­чення ор­га­ні­заційного розвитку та фор­му­­ван­ня інно­ваційної органі­за­ційної культури навчальних закладів;

представлення результатів дослідження під час проведення національних та міжнародних виставок;

розроблення, апробація і впровадження методичної системи підготовки педагогів до забез­пе­чення ор­га­ні­заційного роз­вит­­ку та фор­му­­ван­ня інно­ваційної орга­ні­­­за­ційної культури навчальних закла­дів.

Формувальний етап (січень – грудень 2016 рр.)

експериментальне розроблення, апро­ба­ція та впровадження змісту, завдань та організаційно-педагогічних умов забез­пе­чення ор­га­ні­заційного роз­вит­­ку та фор­му­­ван­ня інно­ваційної орга­ні­­­за­ційної культури навчальних закла­дів;

розроблення основних компонентів мето­дич­ної системи підготовки педагогів до забез­пе­чення ор­га­ні­заційного роз­вит­­ку та фор­му­­ван­ня інно­ваційної орга­ні­­­за­ційної культури навчальних закла­дів;

проведення тренінгових занять для пе­да­­го­гічних праців­ни­ків експери­мен­таль­них навчальних закладів з питання ор­га­ні­заційного роз­вит­­ку та фор­му­­ван­ня інно­ваційної орга­ні­­­за­ційної культури навчальних закла­дів;

проведення тренінгових занять, вихов­них годин, практичних занять для учнів експери­мен­таль­них навчальних закладів з питання ор­га­ні­заційного роз­вит­­ку та фор­му­­ван­ня інно­ваційної орга­ні­­­за­ційної культури навчальних закла­дів;

проведення батьківських зборів, тренін­го­вих занять, практичних занять для уч­нів експери­мен­таль­них навчальних за­кла­дів з питання ор­га­ні­заційного роз­вит­­­ку та фор­му­­ван­ня інно­ваційної орга­ні­­­­за­ційної культури навчальних закла­дів;

порівняння результатів концептуально-діагностичного і контрольно-узагальню­валь­ного етапів експерименту, визначення співвідношення результатів експерименту з поставленою метою та визначеними завданнями;

поширення досвіду дослідно-експери­мен­тальної роботи з означеної проблеми, під­готовка публікацій з теми дослідження

Досягнені результати даного етапу реалізації програми ДЕР

Впроваджено тренінгову програму для педагогічних працівників щодо розвитку і формування організаційної культури навчального закладу з врахуванням умов соціального напруження.

Розроблені і впроваджені заходи щодо подолання професійного стресу і «професійного вигорання» вчителів. Розроблено науко-методичний посібник «Подолання подолання професійного стресу і «професійного вигорання» педагогічних працівників».

Практичним психологом школи проводяться факультативні курси:

1.«Життєва компетентність особистості» для учнів 10-11 класів

2. «Вчись думати» для учнів 5 класів.

3. «Самопізнання та соціалізація підлітка» для учнів 8 класів.

Впродовж всього навчального року соціально – психологічна служба школи проводить індивідуальну та групову роботу з учнями.

Групові заняття включають такі форми роботи:

- Тренінги «Ігровий тренінг для адаптації дітей», «Формування комунікативної толерантності в підлітків,»

- Ділова гра «Твоє життя – твій вибір»

- Години спілкування (по підвищенню самооцінки соціально незахищених дітей, корекція агресивної поведінки, зниження рівня шкільної тривожності, заняття по згуртуванню колективу)

- Заняття з елементами тренінгу для старшокласників «Конфлікт та шляхи його вирішення», «Обираємо професію», «Долаємо тривожність».
Триває консультативна робота з вчителями і батьками з питань адаптації, особливостей виховання, розвитку та формування психологічно зрілої особистості.

Факти популяризації та оприлюднення результатів реалізації програми ДЕР

Практичний психолог школи брала активну участь у :

- Всеукраїнській науково-практичній конференції «Технології роботи психолога в організації» 29-30 жовтня 2015 р.,м. Запоріжжя.

- Міжнародному науково-практичному семінарі «Технології роботи організаційних психологів в умовах соціальної напруженості в суспільстві» 06.11.2015 м.Київ

- Міжнародній науково-практичній конференції «Досвід України та країн Європейського Союзу у вирішенні актуальних проблем психології в сучасних соціально-політичних умовах».11.12.2015 м.Київ

- ХІ Міжнародній науково-практичній конференції «Социализация личности в условиях системних изменений: теоретические и прикладные проблемы» 18.03.2016 м.Київ

Науко-методичний посібник «Подолання подолання професійного стресу і «професійного вигорання» педагогічних працівників» (автор Заіка І. В.) презентовано на Сьомій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2016».

Матеріали досвіду практичного психолога Заіки І. В. опубліковані:

- у збірнику матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Технології роботи психолога в організації» 29-30 жовтня 2015 р., м. Запоріжжя;

- у збірнику матеріалів Міжнародного науково-практичного семінару «Технології роботи організаційних психологів в умовах соціальної напруженості в суспільстві». 06.11.2015, м. Київ;

- у збірнику матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Досвід України та країн Європейського Союзу у вирішенні актуальних проблем психології в сучасних соціально-політичних умовах».11.12.2015, м. Київ;

- у збірнику матеріалів ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Социализация личности в условиях системних изменений: теоретические и прикладные проблемы». 18.03.2016, м. Київ.

У 2015 році було підписано договір (від 12.11.2015р.) про співпрацю між Інститутом психології імені Г.С. Костюка НАПН України, лабораторією організаційної та економічної психології та Новосілківською загальноосвітньою школою. Основними формами співробітництва обрано:

- Обмін досвідом наукової та практичної діяльності, методичними та іншими матеріалами.

- Участь у підготовці та розробці навчально – методичних матеріалів для використання в процесі підготовки та перепідготовки адміністрації та педагогічних працівників школи.

- Проведення спільних експериментальних досліджень.

- Підвищення психологічної компетенції колективу школи шляхом участі у проведені семінарів, тренінгів, конференцій.

Впровадження результатів науково - дослідних робіт та здобутків сучасної психологічної науки у практичну діяльність співробітників школи.

Кiлькiсть переглядiв: 173

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.